閒聊越詩中譯《遙念故人》

原作者:越南詩人陳濟昌(1870-1907
2016. 8. 11

 

遙隔山河念故人  不知吾友憶吾身
愁哀喜樂依誰訴  舊冷新歡各自陳
寄夢重逢當互惜  懷情獨處慎同珍
邁逾男女相思苦  鐘鼓禪燈避世塵

附錄越詩原玉:

Nhớ Bạn Phương Trời của Cụ Trần Tế Xương

Ta nhớ người xa cách núi sông

Người xa, xa có nhớ ta không

Sao đương vui vẻ ra buồn bã

Vừa mới quen nhau đã lạnh lùng

Lúc nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng

Khi riêng, riêng cả đến tình chung

Tương tư lọ phải là trai gái

Một ngọn đèn xanh, trống điểm thùng