home
酒詩
醫心夜語
butt_3
butt_4
 
      

      杜風人簡介

杜風人 原名杜少坤,在江湖簡稱杜坤。

廣東澄海縣,一九四二生於越南,美籍華人。

西貢鳴遠高級中學、北京中醫學院、台北國立政大畢業。

北京中國針灸學會會員,在美行醫多年,現在越行醫,

寫中醫專欄、寫詩。馬命篤篤,即使蹄傷也篤篤。

三十年風雨奔波,四十春秋詩齡,半生孤獨詩書酒。