butt_1
butt_2
butt_3
butt_4
butt_4

 

 

 

 

 

連夢也是假的 

 

 

 

              午憩時 風和雨敲鵲居窗

              要帶吾去天安門廣場

              聽自由女神演講

              驚醒之後 一身冷汗

 

              關掉空調器 推窗一瞥

              既無風也無雨

 

              倒是對面人家的電視機

              正在播放一則經過包裝的舊聞

 

                       一片謊言風雨

             

                       連夢也是假的

 

       二零零二年十月十五日‧西貢孤獨島